ទៅបានគ្រប់ទីកន្លែង ក្រេបបានគ្រប់ពេលវេលា! នេះហើយដែលជាមូលហេតុដែលក្រុមការងារយើងបានបង្កើត កាហ្វេច្រោះប្រោន (Brown Drip Bag Coffee)។ ភាពងាយស្រួលរបស់កាហ្វេច្រោះ (drip bag coffee)គឺបងគ្រាន់តែមានទឹកក្តៅ កាហ្វេច្រោះ១កញ្ចប់ និងកែវតែប៉ុណ្ណោះ លោកអ្នកអាចក្រេបកាហ្វេប្រោនបានយ៉ាងងាយស្រួលដែលលោកអ្នកជាអ្នកឆុងផ្ទាល់ដៃតែម្តង។ បងអាចក្រេបកាហ្វេប្រោននៅគ្រប់ទីកន្លែង មិនថាបងធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ធម្មជាតិ ឬក៏បងអញ្ជើញទៅលេងគ្រួសារបងនៅខេត្ត ឬបងក្រេបកាហ្វេពេលថ្ងៃនៅកន្លែងធ្វើការរបស់បង ឬបងក្រេបកាហ្វេនៅពេលយប់ ឬក៏បងគយគន់មើលថ្ងៃរះ កាហ្វេច្រោះប្រោនតែងតែនៅជាមួយអ្នកជានិច្ច។

Bring anywhere, Drink anytime is why BROWN Drip Bag Coffee is coming to light. The convenient of the drip bag coffee is that you could enjoy every sip of Brown coffee by only need hot water, a sachet of drip bag and a glass; then you are all set to become your own barista. Either you are travelling to the nature, visit family in the province, enjoy coffee break at your office, enjoy coffee for night-owl people or watching sunrise at the sea, Brown drip bag is there for you.

How to brew?


ហែក​ - Tear

ដាក់ - Put

ចាក់ - Pour

ផឹក - Drink

 1. ដាំទឹកក្តៅដែលមានចន្លោះពី ៩២ - ៩៦ អស្សារ
  Heat water to 92 – 96 degrees
 2. ហែកកញ្ចប់
  Tear the filter bag
 3. ដាក់កញ្ចប់កាហ្វេច្រោះនៅលើមាត់កែវ
  Put the filter bag on to the glass
 4. ចាក់ទឹក៣០មល ចូល(ឬទឹកពេញពាក់កណ្តាលកញ្ចប់កាហ្វេ) រួចចាក់ទឹក៥៧មល ចូល៣ដង(ឬពេញដល់មាត់កញ្ចប់កាហ្វេ)
  Pour 30ml water (or water to half of the filter bag) then pour 3 times 57ml (or 3 times water to full to the filter bag)
 5. ក្រេបរសជាតិដ៏ឈ្ងុយឈ្ងាញ់ដែលបងឆុងដោយបងផ្ទាល់
  Enjoy every sip of your own-barista coffee

More with DripIce Latte

 1. ចាក់ទឹកដោះគោស្រស់១០០មលចូលទៅក្នុងកែវ
  Pour 100ml fresh milk into the glass
 2. ចាក់ទឹកកកចូលទៅក្នុងកែវ
  Fill the glass with ice
 3. ឆុងកាហ្វេច្រោះតែសម្រិតទឹកកាហ្វេត្រឹមតែ៨០មល
  Make drip bag coffee with only 80ml coffee
 4. ចាក់កាហ្វេដែលលោកអ្នកបានធ្វើរួចរាល់ចូលទៅក្នុងកែវរួចកូរឲ្យសប់
  Pour your brewed coffee into the glass and well mixed them
 5. ក្រេបរសជាតិដ៏ឈ្ងុយឈ្ងាញ់ដែលបងឆុងដោយបងផ្ទាល់
  Enjoy every sip of your own-barista coffee

Ice Condense Milk

 1. ឆុងកាហ្វេច្រោះតែសម្រិតទឹកកាហ្វេត្រឹមតែ៨០មល
  Make drip bag coffee with only 80ml coffee
 2. ចាក់កាហ្វេដែលលោកអ្នកបានធ្វើរួចរាល់ចូលទៅក្នុងកែវ
  Pour your brewed coffee into the glass
 3. ចាក់ទឹកដោះគោខាប់២៥មលចូលទៅក្នុងកែវរួចកូរឲ្យសប់
  Pour 25ml condense milk into the glass and well mixed them
 4. ចាក់ទឹកកកចូលទៅក្នុងកែវ
  Fill the glass with ice
 5. ក្រេបរសជាតិដ៏ឈ្ងុយឈ្ងាញ់ដែលបងឆុងដោយបងផ្ទាល់
  Enjoy every sip of your own-barista coffee

Ice Mocha

 1. ឆុងកាហ្វេច្រោះតែសម្រិតទឹកកាហ្វេត្រឹមតែ៨០មល
  Make drip bag coffee with only 80ml coffee
 2. ចាក់កាហ្វេដែលលោកអ្នកបានធ្វើរួចរាល់ចូលទៅក្នុងកែវ
  Pour your brewed coffee into the glass
 3. ចាក់ទឹកសូកូឡា១៥មលចូលទៅក្នុងកែវ
  Pour 15ml chocolate sauce into the glass
 4. ចាក់ទឹកដោះគោស្រស់១០០មលចូលទៅក្នុងកែវរួចកូរឲ្យសប់
  Pour 100ml fresh milk into the glass and well mixed them
 5. ចាក់ទឹកកកចូលទៅក្នុងកែវ
  Fill the glass with ice
 6. ក្រេបរសជាតិដ៏ឈ្ងុយឈ្ងាញ់ដែលបងឆុងដោយបងផ្ទាល់
  Enjoy every sip of your own-barista coffee

Iced Americano

 1. ឆុងកាហ្វេច្រោះតែសម្រិតទឹកកាហ្វេត្រឹមតែ១០០មល
  Make drip bag coffee with only 100ml coffee
 2. ចាក់កាហ្វេដែលលោកអ្នកបានធ្វើរួចរាល់ចូលទៅក្នុងកែវ
  Pour your brewed coffee into the glass
 3. ចាក់ទឹកកកចូលទៅក្នុងកែវ
  Fill the glass with ice
 4. ក្រេបរសជាតិដ៏ឈ្ងុយឈ្ងាញ់ដែលបងឆុងដោយបងផ្ទាល់
  Enjoy every sip of your own-barista coffee