ទៅបានគ្រប់ទីកន្លែង ក្រេបបានគ្រប់ពេលវេលា! នេះហើយដែលជាមូលហេតុដែលក្រុមការងារយើងបានបង្កើត កាហ្វេជ្រលក់ប្រោន (Brown Dip Bag Coffee)។ ការឆុងកាហ្វេកាន់តែមានភាពងាយស្រួលដោយបងគ្រាន់តែមានទឹកក្តៅ កាហ្វេជ្រលក់១កញ្ចប់ និងកែវតែប៉ុណ្ណោះ លោកអ្នកអាចក្រេបកាហ្វេប្រោនបានយ៉ាងងាយស្រួលដែលលោកអ្នកជាអ្នកឆុងផ្ទាល់ដៃតែម្តង។ ជាមួយនឹងកាហ្វេជ្រលក់របស់ប្រោនបងអាចក្រេបកាហ្វេរសជាតិដ៏ឆ្ងាញ់ និងលីងថ្មីៗនៅគ្រប់ទីកន្លែង។

Bring anywhere, Drink anytime is why BROWN Dip Bag Coffee is coming to light. Making a cup of coffee has never been easier. All you need is our dip coffee bag, hot water and a cup. With our single-serve dip coffee you could enjoy fresh premium coffee on-the go.

How to brew?


ហែក - Tear​

ដាក់ - Put

ចាក់ - Pour

ផឹក - Drink

 1. ដាំទឹកក្តៅដែលមានចន្លោះពី ៩២ - ៩៦ អស្សារ
  Heat water to 92 – 96 degrees
 2. ហែកកញ្ចប់ក្រៅ
  Tear the sachet bag
 3. ដាក់កញ្ចប់កាហ្វេចូលក្នុងកែវ
  Put the dip bag into the glass
 4. ចាក់ទឹក២០០មលចូល រួចជ្រលក់កញ្ចប់កាហ្វេចុះឡើងៗតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បង
  Pour 200ml water into the glass then dunk the dip bag several times to your preference
 5. ក្រេបរសជាតិដ៏ឈ្ងុយឈ្ងាញ់ដែលបងឆុងដោយបងផ្ទាល់
  Enjoy every sip of your own-barista coffee

More with DipCold Brew

 1. ចាក់ទឹក១,៥លីត្រចូលទៅក្នុងដប
  Pour 1.5L of water into a mug or a bottle
 2. ដាក់កាហ្វេជ្រលក់៥ស្បោងចូលទៅត្រាំនៅក្នុងដប
  Put 5 dip bag into the mug or the bottle
 3. រក្សាទុកដបនៅក្នុងទូរទឹកកកចាប់៧ម៉ោងឡើងទៅ
  Keep the mug/bottle in the refrigerator for 7hrs
 4. ស្រង់យកស្បោងកាហ្វេជ្រលក់ចេញ រួចរក្សាដបកាហ្វេក្នុងទូរទឹកកករាល់ពេលចាក់ចូលកែវរួច
  Take out the dip coffee bag and always keep the mug/bottle in the refrigerator after every drink
 5. ក្រេបរសជាតិដ៏ឈ្ងុយឈ្ងាញ់ដែលបងឆុងដោយបងផ្ទាល់
  Enjoy every sip of your own-barista coffee