ទទួលបានបទពិសោធន៍ពីភាពងាយស្រួលក្នុងការកុម្ម៉ង់ជាមួយសេវាដឹកជញ្ជូនរបស់ប្រោនបានដោយឥតគិតថ្លៃលើការកុម្ម៉ង់ចាប់ពី 10 ដុល្លារឡើងសម្រាប់ភេសជ្ជៈ នំ នំខេក និងម្ហូប។ សមាជិកកម្មវិធី BROWN Reward អាចធ្វើការកុម្ម៉ង់តាមរយៈកម្មវិធី BROWN App និងអាចសន្សំពិន្ទុបានទៀតផង។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងផ្នែកសេវាអតិថិជន តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 093-222-567 និង 092-222-865។ 

លក្ខខណ្ឌ៖ - ការកុម៉្មង់ត្រូវមានតម្លៃចាប់ពី ១០ដុល្លារឡើង - សេវាកម្មនេះអាចប្រើប្រាស់បានជារៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់ពីម៉ោង ៧ព្រឹក ដល់ ៥ល្ងាច
--
Experience the convenience of BROWN free delivery service on orders over USD 10 for drinks, pastries, cakes, and food. BROWN Reward Program Members can order via the BROWN App and earn points just like you can in stores. 

For more information, please contact customer care at 093-222-567 & 092-222-865. 

Terms & Conditions: - Minimum order per trip: 10 USD - Available everyday from 7:00 AM - 5:00 PM