កិច្ចព្រមព្រៀងនិងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗនៃ Brown Card

ច្បាប់និងសេចក្តីជូនដំណឹង

Please Click Here for English

កិច្ចព្រមព្រៀង Brown Gift Card ដូចដែលមានខាងក្រោមពណ៌នាអំពីលក្ខខណ្ឌនានាដែលអនុវត្តទៅលើគណនីបង់ ប្រាក់ជាមុននៃ Brown Gift Card របស់អ្នក។ ការប្រើ Brown Gift Card របស់អ្នក​ នឹងមានន័យថាអ្នកយល់ព្រមទៅ នឹង លក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ សូមរក្សាច្បាប់ចម្លងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។Brown Gift Card

Brown Gift Card គឺជាកាតដែលបានចេញដោយក្រុមហ៊ុនBrown Coffee Co., Ltd ហើយកាតនេះអនុញ្ញាត្តិឱ្យអ្នក បញ្ចូលទឹកប្រាក់ (គិតជាដុល្លាអាមេរិក)​ ទៅក្នុងកាតរបស់អ្នកសម្រាប់ទិញទំនិញនៅគ្រប់សាខារបស់ Brown Coffee ដែលបានចូលរួមក្នុងសេវាកម្មនេះ។ តម្លៃជាប្រាក់ដុល្លារដែលអ្នកបញ្ចូលនៅក្នុង Brown Gift Card របស់អ្នក គឺជា ការបង់ប្រាក់ជាមុនសម្រាប់ការទិញទំនិញនិងសេវាកម្មនៅតាមហាងនានារបស់Brown Coffee ដែលចូល រួមក្នុងសេវាកម្មនេះ។ Brown Gift Card គឺមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតអោយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរជាសាច់ប្រាក់វិញទេ។ គ្មានការប្រាក់ភាគលាភឬប្រាក់ចំណូលដទៃទៀតនៅលើសមតុល្យបញ្ញើ ក្នុង Brown Gift Cardដែលអាចទទួលបាន ត្រូវបានបង់ ឬ​ ក៏ជំពាក់ ដោយក្រុមហ៊ុន Brown Coffeeឡើយ។

គ្រប់សាខាទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុន Brown Coffee ដែលចូលរួមក្នុងសេវាកម្មនេះអាចទទួលយកកាត របស់អ្នក ប្រើប្រាស់បាន។ចំពោះព័ត៌មានថ្មីៗដែលទាក់ទងទៅនឹងបញ្ជីហាងនីមួយៗដែលអាចទទួលយក Brown Gift Card សូមទូរស័ព្ទទៅលេខ (+855)​ 23 214 089 ។ Brown Coffee សូមរក្សាសិទ្ធិមិនទទួលយក Brown Gift Card ណាមួយឬក៏កំណត់កម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ Brown Gift Card ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនជឿជាក់ ថាកាតនោះគឺ ប្រើដោយគ្មានការអនុញ្ញាតការបន្លំឬមិនស្របច្បាប់នោះ។

ការបញ្ចូលទឹកប្រាក់របស់ ​Brown Gift Card

បច្ចុប្បន្ននេះអ្នកអាចបញ្ចូលទឹកប្រាក់នៅក្នុងBrown Gift Cardដោយផ្ទាល់នៅតាមសាខា Brown Coffee ដែលចូលរួម ក្នុងសេវាកម្មនេះតែប៉ុណ្ណោះ។ចំពោះព័ត៌មានថ្មីណាមួយ ដែលទាក់ទងនឹងដំណើរការ នៃការបញ្ចូលទឹកប្រាក់នេះ នឹងត្រូវបានចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់ and APP ក្រុមហ៊ុនBrown Coffee។ ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកអាច ជ្រើសរើសសម្រាប់បញ្ចូលក្នុងគណនីកាតរបស់អ្នកមាន $5, $10, $15 និង $20។ ក្រុមហ៊ុន Brown Coffee អាច នឹងផ្លាស់ប្តូរនូវជម្រើសនៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអាចបញ្ចូលនៅពេលណាមួយដោយជូនដំណឹងដល់អ្នកនៅតាមម៉ាស៊ីនបញ្ជាទិញ (POS) ឬ តាមការបិទផ្សាយព័ត៌មាននៅតាមសាខានានារបស់ក្រុមហ៊ុន Brown Coffee ដែលបាន ចូលរួមក្នុងសេវាកម្មនេះ ឬ តាមរយៈទូរស័ព្ទឬនៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន។ ចំនួនទឹកប្រាក់ទាំងអស់ដែល បានបញ្ចូលទៅក្នុង Brown Gift Card របស់អ្នកត្រូវបានកំណត់ទាំងប្រាក់រៀល (ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា) និងប្រាក់ ដុល្លារ(សហរដ្ឋអាមេរិក)។អត្រាប្តូរប្រាក់អាស្រ័យទៅតាមអត្រាប្តូរប្រាក់ជាក់ស្តែងតាមកាលបរិច្ឆេទនៃប្រតិបត្តិការដែលបានកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុន Brown Coffee។

ការផុតកំណត់នៃសមតុល្យរបស់កាត

កាតនេះមិនមានកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ទេប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្តូរឬការធ្វើឲ្យប្រសើរណាមួយនឹងផ្តល់ដំណឹងជូនដល់អ្នកដែលមានកាតនេះ។

បង្កាន់ដៃ

ម្ចាស់កាតមិនត្រូវបានផ្ញើឲ្យនូវរបាយការណ៍នៃប្រតិបត្តិការពីគណនីរបស់ Brown Gift Card ទេ។ អ្នកគ្រាន់តែអាច ពិនិត្យមើលសមតុល្យនៃកាតរបស់អ្នកឬពិនិត្យឡើងវិញនូវប្រតិបត្តិការថ្មីៗនេះនៅលើកាតរបស់អ្នកនៅតាមម៉ាស៊ីនបញ្ជាទិញ (POS) ឬ តាមរយៈគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះ និង Mobile App។​ សមតុល្យគណនីរបស់ Brown​​ Card នឹងបង្ហាញនៅលើបង្កាន់ដៃរបស់អ្នកពីម៉ាស៊ីនបញ្ជាទិញ (POS)។ នៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ Brown Gift Card អ្នកនឹងទទួលបានបង្កាន់ដៃប្រសិនបើអ្នកស្នើសុំប៉ុន្តែនឹងមិនត្រូវបានស្នើឱ្យចុះហត្ថលេខាលើ បង្កាន់ ដៃនោះទេ។ បង្កាន់ដៃនោះនឹងបង្ហាញថាការទិញនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយប្រើ Brown Gift Card ហើយនឹងបង្ហាញ នូវសមតុល្យដែលនៅសល់។

កំហុសវិក្កយប័ត្រនិងការកែតម្រូវ

Brown Coffee សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែសមតុល្យនៃគណនីកាតរបស់អ្នកប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនជឿជាក់ថាមាន កំហុសលើវិក្កយប័ត្រឬគណនេយ្យដែលបានកើតឡើង។ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរទាក់ទងនឹងប្រវត្តិនៃប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកឬការកែតម្រូវណាមួយឬប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្របនឹងប្រតិបត្តិការដែលមានលើកាតរបស់អ្នកសូមទូរស័ព្ទមក សេវាអតិថិជន (+855)​ 23 214 089។ ក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងបង្ហាញ ជាលទ្ធផលនិងកែកំហុសដែលក្រុមហ៊ុនបានផ្ទៀងផ្ទាត់ឱ្យបានឆាប់ក្រោយការស៊ើបអង្កេត។ប្រសិនបើត្រូវបានរកឃើញថាគ្មានកំហុសទេក្រុមហ៊ុននឹងបង្ហាញជាការពន្យល់មួយ។ Brown Coffee នឹងមិនទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ វិក្កយប័ត្រដែលមានកំហុសណាមួយទេដរាបណាអ្នកផ្តល់ការជូនដំណឹងឲ្យក្រុមហ៊ុនក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃនៃកាលបរិច្ឆេទរបស់ប្រតិបត្តិការនៅក្នុងករណីដែលមានកំហុសដូចខាងលើនោះ។អ្នកគួរតែត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការនិងសមតុល្យគណនីរបស់អ្នកឲ្យបានល្អិតល្អន់។

ទំនួលខុសត្រូវនៃប្រតិបត្តិការដែលគ្មានការអនុញ្ញាត

ដោយសារតែកាតរបស់អ្នកត្រូវបានប្រើដូចជាសាច់ប្រាក់សម្រាប់ការទិញទំនិញពីហាង Brown Coffee អ្នកគឺជា អ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រតិបត្តិការទាំងអស់ដែលបានភ្ជាប់ជាមួយនឹង Brown Gift Card របស់អ្នករួមបញ្ចូលទាំង ប្រតិបត្តិការដែលគ្មានការអនុញ្ញាត។ ទោះជាយ៉ាងណាប្រសិនបើកាតរបស់អ្នក ត្រូវបានបាត់បង់ត្រូវបានលួច ឬ បំផ្លាញកាតនេះអាចត្រូវបានធ្វើជំនួសដោយការចុះឈ្មោះកាតជាមួយនឹងសមតុល្យដែលនៅសល់ក្នុងកាតចាស់របស់អ្នក។ សូមជូនដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុនប្រោនភ្លាមប្រសិនបើអ្នកផ្លាស់ប្តូរពត៌មានណាមួយពីការចុះឈ្មោះរបស់ អ្នក។

ប្រសិនបើកាតរបស់អ្នកមានការបាត់បង់ត្រូវបានលួចឬក៏ខូចនោះអ្នកគួរទំនាក់ទំនងមកក្រុមហ៊ុន Brown Coffee ភ្លាមដោយហៅមកលេខ (+855)​ 23 214 089។ សមតុល្យនៅក្នុងកាតរបស់អ្នក នឹងត្រូវ បានការពារចាប់ពីពេលដែលអ្នកបានជូនដំណឹងថាវាបានបាត់។ក្រុមហ៊ុននឹងផ្អាកសមតុល្យដែលនៅសល់របស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកផ្ដល់ដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុនប្រោនហើយក្រុមហ៊ុននឹងបញ្ចូលសមតុល្យដែលនៅសល់នៅលើកាតដែលធ្វើថ្មី។

ការផ្លាស់ប្តូរកិច្ចព្រមព្រៀង

Brown Coffee អាចធ្វើការកែប្រែលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅពេលណាមួយទៅលើសិទ្ធិ និង កាតព្វកិច្ច ណាមួយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់កាតនិងក្រុមហ៊ុន Brown Coffee។ ប្រសិនបើអ្នកបានចុះឈ្មោះរួចហើយក្រុមហ៊ុន នឹងជូនដំណឹងអ្នកអំពីការផ្លាស់ប្តូរការបន្ថែមឬលុបចោលតាមរយៈអ៊ីមែល។លើសពីនេះទៀតក្រុមហ៊ុននឹងប្រកាសលក្ខខណ្ឌលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានកែប្រែនៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន។ តាមច្បាប់កំណត់ការផ្លាស់ប្តូរ ណាមួយ ការបន្ថែមឬក៏លុបចោលនឹងមានប្រសិទ្ធិភាពនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុន Brown Coffee ប្រកាសកែ សម្រួលកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនឬក៏ធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងដល់អ្នក។លុះត្រាតែក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជាក់ ទើបការផ្លាស់ប្តូរការបន្ថែមឬ ការលុបចោលមានប្រសិទិ្ធភាពសម្រាប់កាតនៅពេលអនាគតនឹងកាត ដែល មានស្រាប់របស់លោកអ្នក។អ្នកត្រូវបានចាត់ទុកថាទទួលយកការផ្លាស់ប្តូរការបន្ថែមឬការលុបចោល ប្រសិនបើ (1)អ្នកមិនជូនដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុនBrown Coffee ជាលាយលក្ខអក្សរដើម្បីបដិសេធក្នុងរយៈពេល 20ថ្ងៃ នៃកាល បរិច្ឆេទនៃការជូនដំណឹងឬពេលផ្សេងទៀតដូចដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹង (2)អ្នកប្រើប្រាស់កាត របស់អ្នកបន្ទាប់ពីរយៈពេលជូនដំណឹងនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនទទួលយកការផ្លាស់ប្តូរការបន្ថែមឬការលុបចោល នោះកាតរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានបោះបង់ចោលហើយចំនួនសាច់ប្រាក់ដែលនៅសេសសល់នឹងត្រូវបានបង្វិលទៅអ្នកវិញ។

ការលុបចោលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ

ក្រុមហ៊ុន Brown Coffee អាចព្យួរឬបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិងលុបចោលឬកំណត់លក្ខខណ្ឌណាមួយ ឬ សិទ្ធិ ទាំងអស់និងអាទិភាពដែលបានផ្តល់ទៅឱ្យអ្នកគ្រប់ពេលដោយគ្មានការជូនដំណឹងឬការទទួលខុសត្រូវណាមួយឡើយ។ការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់ដោយបន្លំឬគ្មានការអនុញ្ញាត។​ ប្រសិនបើ ក្រុមហ៊ុនបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយគ្មានមូលហេតុនោះក្រុមហ៊ុននឹងបង្វិលសងវិញឬផ្តល់ឥណទានស្មើនឹង សមតុល្យនៅក្នុងគណនីកាតរបស់អ្នកសម្រាប់ការទិញទំនិញក្នុងហាង Brown Coffee​ ដែលបានចូលរួម ក្នុង សេវាកម្មនេះ។

អាជ្ញាកណ្តាល

លក្ខខណ្ឌនេះគឺត្រូវបានបម្រុងទុកដើម្បីបកស្រាយជាសាធារណៈនៅពេលមានជម្លោះឬពាក្យបណ្តឹងដែលកើតឡើងរវាងក្រុមហ៊ុន Brown Coffeeនិង អ្នកប្រើប្រាស់កាត។ ជម្លោះឬពាក្យបណ្តឹងដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកប្រឆាំង នឹង ក្រុមហ៊ុន Brown Coffee ឬ (ប្រឆាំងនឹងប្រការណាមួយនៃសាខាក្រុមហ៊ុន) ដែលទាក់ទង ឬ ជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅ នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឬការប្រើប្រាស់កាតរបស់អ្នក (ថាតើមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងកិច្ចសន្យាកំហុសរដ្ឋប្បវេណី លក្ខន្តិកៈការក្លែងបន្លំការបកស្រាយខុសឬទ្រឹស្តីច្បាប់ណាមួយផ្សេងទៀត) នឹងត្រូវបានដោះស្រាយដោយ ការ សម្របសម្រួល។

ដំបូងអ្នកត្រូវតែបង្ហាញពាក្យបណ្តឹងណាមួយដោយផ្តល់ដំណឺងទៅការិយាល័យកណ្តាលរបស់ក្រុមហ៊ុន Brown Coffee ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យយើងមានឱកាសក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះនេះ។ អ្នកអាចស្នើសុំអាជ្ញាកណ្តាល ប្រសិន បើពាក្យបណ្តឹងឬជម្លោះរបស់អ្នកមិនអាចត្រូវបានដោះស្រាយក្នុងរយៈពេល60ថ្ងៃ។អាជ្ញាកណ្តាលនៃជម្លោះឬពាក្យបណ្តឹងណាមួយនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយអនុលោមតាមអាជ្ញាកណ្តាលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានកំណត់ដោយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

រាល់ចំណាយលើថ្លៃសេវារដ្ឋបាលទាំងអស់និងការចំណាយលើអាជ្ញាកណ្តាលនឹងត្រូវបានបែងចែកស្មើគ្នារវាងភាគីទាំងសងខាង។ភាគីនីមួយៗនឹងទទួលការចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនចំពោះការប្រឹក្សាអ្នកជំនាញសាក្សីនិងការរៀបចំនិងបង្ហាញភស្តុតាងនៅក្នុងការកាត់ក្តី។

ច្បាប់គ្រប់គ្រង

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងនិងបកស្រាយដោយអនុលោមតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ការបញ្ជាក់និងដែនកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវ

ក្រុមហ៊ុន Brown Coffee Co,. Ltd និង សាខាទាំងឡាយ មិនធានានូវការប្រើប្រាស់កាត Brown នោះទាំងអស់ ទេ។ ក្នុងករណីដែលរកឃើញថាក្រុមហ៊ុន Brown Coffee ត្រូវទទួលខុសត្រូវ គឺ អ្នកមានសិទ្ធិទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន ទទួលខុសត្រូវតែលើសមតុល្យចុងក្រោយដែលនៅក្នុងកាតតែប៉ុណ្ណោះ។

ការផ្តល់ឲ្យ

ក្រុមហ៊ុន Brown Coffee អាចនឹងផ្ដល់ជូននូវផ្នែកទាំងអស់ឬជាផ្នែកណាមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយគ្មានការ កែប្រែ ឬ មិនជូនដំណឹងដល់អ្នកឡើយ។អ្នកទទួលយក ក៏ដូចជា អ្នកប្រគល់ឲ្យ​មានសិទ្ធិ និង កាតព្វកិច្ចដូចគ្នា ហើយនឹងយល់ព្រមព្រៀងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដោយយោងទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀង និង លក្ខខណ្ឌនេះ។

ការបកស្រាយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងមូល

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពេញលេញរវាងអ្នកនិងក្រុមហ៊ុន Brown Coffee Co,. Ltd ដោយរួម បញ្ចូលនូវសំណើរចាំបាច់ទាំងអស់និងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងៗទៀត។ នៅក្នុងពេលណាមួយដែលការផ្តល់កិច្ច ព្រមព្រៀងនេះនឹងត្រូវបានកំណត់ទៅជាខុសច្បាប់ឬមិនអាចយកជាការបាននោះការផ្តល់ជូននេះនឹងត្រូវលុបចោលក្នុងកំរិតអប្បបរិមា។ បើមិនដូច្នេះទេកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅតែជាធរមានពេញលេញ និង មានប្រសិទ្ធិភាពក្នុង ការអនុវត្តន៍។

ចំងល់ផ្សេងៗ

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយដែលទាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឬ Brown Gift Card របស់អ្នកសូមចូលទៅ កាន់គេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនគឺ https://www.browncoffee.com.kh/page/Brown_Gift_Card ឬហៅទូរស័ព្ទមកលេខ (+855)​ 23 214 089