ទំនាក់ទំនង

ការិយាល័យកណ្តាល
ផ្ទះលេខ ២៣,២៥ ផ្លូវ ៥៧ កែង ២៩៤, សង្កាត់ បឹងកេងកង១,ខណ្ឌចំកាមន រាជធានីភ្មំពេញ, កម្ពុជា
ទូរស័ពុ្ធលេខ:   (៨៥៥) ២៣ ២១៧១៦២    ទូរស័ព្ធដៃ:   (៨៥៥) ៧០ ២២២ ៥៦៧  ;   (៨៥៥) ៩២ ២៨៨ ៨១២
ធ្វើការ ចាប់ពី ថ្ងៃច័ន្ទ ៨:០០ព្រឹក ដល់ ៥:០០ ល្ងាច
ថ្ងៃសៅរ៍ ៨:០០ព្រឹក ដល់ ១២:០០ រសៀល
សារអេឡិចត្រូនិច: info@browncoffee.com.kh
ស្វាគមន៍នូវរាល់មតិរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនា !

សូមផ្តល់យោបល់ រិះគន់ និង បទពិសោធន៍ថ្មីៗអំពីប្រោនដែលទាក់ទងនឹង ផលិតផល និង សេវាកម្មរបស់របស់យើង


ឈ្មោះ
ឧទាហរណ៍ Sum Ratha
សារអេឡិចត្រូនិចរបស់់អ្នក
មតិ